Personuppgiftspolicy

För att kunna erbjuda våra tjänster, svara på frågor och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Det är viktigt för oss på Karlsborgsbostäder att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter och sparar dom inte längre än nödvändigt.

Ladda ned som PDF

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

 

Personuppgiftsansvarig

Karlsborgsbostäder (556481-1924) är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandling av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

 

Ändamål, rättslig grund samt kategorier av personuppgifter

AB Karlsborgsbostäder behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal mellan dig och AB Karlsborgsbostäder. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal. Behandlingen är inte baserad på AB Karlsborgsbostäders eller annans berättigade intressen. AB Karlsborgsbostäder behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig. AB Karlsborgsbostäder behandlar endast de personuppgifter som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras.

 

Mottagare av uppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas AB Karlsborgsbostäder. AB Karlsborgsbostäder kommer endast att lämna ut uppgifterna om det krävs enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse som AB Karlsborgsbostäder omfattas av.

AB Karlsborgsbostäder kommer inte att överföra personuppgifterna till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation.

 

Tid för lagring

AB Karlsborgsbostäder kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras.

 

Dina rättigheter

Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som AB Karlsborgsbostäder behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som AB Karlsborgsbostäder behandlar och som avser dig.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas.

Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av AB Karlsborgsbostäders behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

 

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål avseende AB Karlsborgsbostäders behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

AB Karlsborgsbostäder behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserad beslutsfattande eller profilering.

 

Kundtjänst

Om du har frågor kring vår personuppgiftspolicy eller avregistrera dig på vår hemsida är du välkommen att kontakta oss

Kundtjänst: 0505-173 68